Οργανικά αστικά απόβλητα

 
Η ENBIO Ε.Π.Ε. διαθέτει την τεχνογνωσία για την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των οργανικών αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Η ENBIO Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Δήμο Χαλανδρίου συμμετέχει στο πρόγραμμα WASTE4THINK χρηματοδοτούμενο εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Horizon 2020. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πρωτοποριακού πλαισίου διαλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας των οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων του δήμου Χαλανδρίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος εξετάζεται η μετατροπή του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων (υπολείμματα τροφών και άλλα ζυμώσιμα απορρίμματα), τα οποία μέχρι σήμερα διαχειρίζονται μαζί με όλα τα άλλα απορρίμματα καταλήγοντας σε ΧΥΤΑ (Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως βιοκαύσιμα (βιοαιθανόλη, βιο-HYTHANE), pellets και εδαφοβελτιοτικό (κόμποστ). Παράλληλα αποφεύγεται η μεταφορά μεγάλου όγκου απορριμμάτων στα ΧΥΤΑ, τα οποία στην Αττική είναι υπερκορεσμένα και δυσεύρετα.

Η διαχείριση αφορά στη διαλογή των οργανικών απορριμμάτων στην πηγή δημιουργώντας ένα ανεξάρτητο κλάσμα οργανικών αποβλήτων απαλλαγμένο από προσμίξεις. Για την υλοποίηση της διαλογής στην πηγή μοιράστηκαν ατομικοί καφέ κάδοι. Στην συνέχεια και σε επίπεδο γειτονιάς υπάρχουν μεγαλύτεροι κάδοι στους οποίους γίνεται η τελική συλλογή των απορριμμάτων. Ένα ειδικό απορριμματοφόρο, το οποίο στην συνέχεια θα λειτουργεί με το HYTHANE (αέριο μίγμα Μεθανίου και Υδρογόνου) που θα παράγεται από τα απορρίμματα, πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων και τα μεταφέρει σε χώρο του Δήμου Χαλανδρίου, όπου λειτουργεί ξηραντήρας βιομηχανικού τύπου. Η ξήρανση των απορριμμάτων πραγματοποιείται με σκοπό την μείωση του όγκου τους, την βιολογική σταθεροποίηση τους αλλά και την μείωση των οσμών. Ακόμα μελετάται η δυνατότητα χρήσης των ξηραμένων απορριμάτων για παραγωγή βιοαιθανόλης, βουδρογόνου και βιαμεθανίου μέσω ζύμωσης και αναερόβιος χώνευσης.

Η ENBIO Ε.Π.Ε. έχει αναλάβει την μελέτη και την κατασκευή της διβάθμιας πιλοτικής μονάδας αναερόβιας χώνευσης και ζύμωσης για την παραγωγή HYTHANE από τα ξηραμένα οργανικά απόβλητα του Δήμου Χαλανδρίου. Η ENBIO Ε.Π.Ε. ειδικεύεται στο σχεδιασμό των διεργασιών αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων και στην κατασκευή πιλοτικών μονάδων αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή μεθανίου, αναερόβιας ζύμωσης για την παραγωγή βιο-υδρογόνου και ζύμωσης στερεάς κατάστασης (solid-state fermentation SSF) για την παραγωγή βιοαιθανόλης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το σχεδιασμό της δικής σας διεργασίας και την κατασκευή της δικιάς σας πιλοτικής μονάδας!
 
waste 4 think
 
 
 
 
 
Βιολογικοί καθαρισμοί - Επεξεργασία νερού & στερεών - υγρών αποβλήτων ENBIO Ε.Π.Ε.
 
Δώριζα 1
115 25 Αθήνα
 
Τηλέφωνο: +302130373808
 
Κινητό τηλέφωνο: +306937550258
 
Φαξ: +302130373810
 
Ωράριο λειτουργίας